Code Script chèn quảng cáo cố định góc bên phải

Hj đây là code mình sưu tầm từ blog congtoan. Code này sẽ giúp bạn đặt quảng cáo ở góc dưới trang web mình hiện nay cách đặt quảng cáo này rất hiệu quả.

code:

<style type=”text/css”>     * html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;     top:expression(eval(document.compatMode &&     document.compatMode==’CSS1Compat’) ?     documentElement.scrollTop     +(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)     : document.body.scrollTop     +(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}     #fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }     #eb951855{ width:177px; padding-right:7px; background:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/49/0.4667527_2763_1.gif) no-repeat right top;}     #cob263512{background:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/49/0.4667526_2763_1.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}     #coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:172px;}     #coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}     #coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}     #coc67178 li{display:inline;}     #coc67178 li a{background-image:url(http://tinhoc2.net/images/abutton.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}     #coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}     #coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}     #coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}     #coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}     #coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}     #coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}     #co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px;  border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}   </style>      <div id=”fl813691″ style=”height: 152px;”>       <div id=”eb951855″>       <div id=”cob263512″>             <div id=”coh963846″>           <ul id=”coc67178″>             <li id=”pf204652hide”><a href=”javascript:pf204652clickhide();” title=”&#7848;n &#273;i”>&#7848;n</a></li>             <li id=”pf204652show” style=”display: none;”><a href=”javascript:pf204652clickshow();” title=”Hi&#7879;n l&#7841;i”>Xem </a></li>                       </ul>            Dlwallpaper.net         </div>             <div id=”co453569″>           <!– code ads –>            <a target=”_blank” href=”http://tinhoc2.net> <img border=”0″ width=”170″ src=”http://tinhoc2.net/images/abutton.gif” height=”120″ title=”Thủ thuật”/></a>           <!– code ads –>                 </div>       </div>       </div>     </div>     <script>       pf204652bottomLayer = document.getElementById(‘fl813691′);       var pf204652IntervalId = 0;       var pf204652maxHeight = 150;//Chieu cao khung quang cao       var pf204652minHeight = 20;       var pf204652curHeight = 0;       function pf204652show( ){         pf204652curHeight += 2;         if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){         clearInterval ( pf204652IntervalId );         }         pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+’px’;       }       function pf204652hide( ){         pf204652curHeight -= 3;         if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){         clearInterval ( pf204652IntervalId );         }         pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+’px’;       }       pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652show()’, 5 );       function pf204652clickhide(){         document.getElementById(‘pf204652hide’).style.display=’none’;         document.getElementById(‘pf204652show’).style.display=’inline’;         pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652hide()’, 5 );       }       function pf204652clickshow(){         document.getElementById(‘pf204652hide’).style.display=’inline’;         document.getElementById(‘pf204652show’).style.display=’none’;         pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652show()’, 5 );       }       function pf204652clickclose(){         document.body.style.marginBottom = ’0px’;         pf204652bottomLayer.style.display = ‘none’;       }     </script>

Leave a Reply