Đáp án đại học 2010 môn địa lý khối C - Đề môn địa 2010


Đáp án và đề thi môn địa  lý khối C năm 2010 (ngày thi 10/7/2010 )
Đề thi môn địa khối C 2010
Bài giải gợi ý môn địa

GỢI Ý GIẢI MÔN ĐỊA KHỐI C

NĂM 2010 - 2011

Câu I

- Giới sinh vật tự nhiên nước ta có tính đa dạng cao

* Sự suy giảm đa dạng sinh học:

thể hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gien quý hiếm.

- Tài nguyên sinh vật nước ta đang trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng, có 500 loài thực vật bị mất dần trong số 14.600 loài thực vật đã biết, tương tự đối với loài thú là 85/250, loài chim là 63/800 và loài bò sát lưỡng cư là 40/350. Số loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng là 100 đối với thực vật, 54 đối với loài thú và 60 đối với loài chim.

- Nguyên nhân là do con người làm thu hẹp ldiện tích rừng tự nhiên, đồng thời còn làm nghèo tình trạng đa dạng sinh học của các kiểu hệ sinh thái.

- Không chỉ trên đất liền, nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước mà đặc biệt là nguồn hải sản nước ta cũng bị suy giảm nghiêm trọng.

* Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

- Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

- Ban hành "sách đỏ VN".

- Quy định khai thác về gỗ, động vật và thủy sản.

*Chứng minh dân số nước ta tăng nhanh:

+ Nước ta là nước đông dân:

- Theo thống kê năm 2006, nước ta có số dân trên 84 triệu người, đứng thứ 13 trên thế giới, thứ 3 trong khu vực đông nam á, trong khi diện tích đứng thứ 58 trên thế giới.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn cao:

1979-1989: 2,1%

1989-2000: 1,7%

2002-2005:1,32%

tỉ lệ gia tăng dân số tuy có giảm nhưng trung bình mỗi năm dân số của nước ta vẫn tăng hơn 1 triệu người

=> Số dân ở nước ta vẫn có xu thế tiếp tục tăng lên.Đến năm 2015, dân số nước ta đạt khoang trên 90 triệu dân.

+ Cấu trúc dân số trẻ.

* Dân số tăng nhanh mang theo nhiều tác động tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế xã hội:

+ Về kinh tế: tuy tốc độ phát triển dân số của nước ta đac giảm 1,32% nhưng tăng trưởng GDP cũng chỉ đạt tương ứng 6% và sẽ gặp phải giới hạn của sức sản xuất.

-GDP bình quuân đầu người của nước ta còn thấp, khoảng 600 USD/ năm/ người.

- Hằng năm nhà nước phải trích ngân sách chi cho y tế, giáo dục, phúc lợi XH là rất lớn.

+ Về XH: Gây sức ép đến cácvấn đề về lao động, việc làm, đến ngành giáo dục y tế, các phúc lợi XH.

C©u II

* Cơ cấu công nghiẹp theo ngành: được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sx của tưng ngành, nhóm nhành trong toàn bộ hệ thông các ngành công nghiệp

+ Cơ cấu CN nứoc ta tương đối đa dạng:

- Có 29 ngành chia thành 3 nhóm: công nghiệp khai thác (4 ngành). nhóm CN chế biến(23 ngành) và nhóm sx. phân phối điện, khi đốt , nước.

- Trong cơ cấu ngành công nghiệp, đang nổi lên 1 số ngành công nghiệp trọng điểm, là các nganh có thế manh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao, về kinh tế XH và có tác đọng mạnh mẽ đến việc phát triển cácc ngành kinh tế khác.

- Các ngành CN trọng điểm : CN năng lương, CN chế biến lương thực thực phẩm, CN dệt may, CN hóa chất phân bón cao su, Cn vật liệu xây dựng, cn cơ khí điiện tử...

- Cơ cấu CN đang có sự chuyển dịch rõ rệt theo xu hướng: tăng tỉ trọng của nhóm Cn chế biến và giảm tỉ trọng của nhóm CN khai thác.

* phát trin các ngành CN trng đim bi: CN trng đim là ngành có thế mnh phát trin lâu dài, mang li hiu qu kinh tế cao và có tác đôngj đến các ngành kinh tế khác.

+ Cần phải phát triển các ngành CN như:

- CN năng lượng: Cn khai thác nguyên, nhiên liệu, CN khai thác dầu khí, CN điện lực, và CN chế biến lương thực thực phẩm.

2. * Điều kiện tự nhiên cuă vùng ở ĐBSCL:

+ diện tích : 40.000 km2, chiếm 12% S cả nước. Đây là đông bằng châu thổ lớn nhất nước ta và là 1 bộ phận của đông bằng sông Mê Công.

+ ĐBSCL nằm trong nền địa hình cao trung bình: 2-4m so với mụ mước biển, địa hình cao ở tây bắc , thấp dần về phía đông nam nên sự biến đổi về địa hình rât thấp.

+ khí hậu:

- Nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng thiên về cận xích đạo, biên độ nhiệt độ nhỏ.

+ Đất: được kiến tạo bởi phù sa của sông Mê công, hiện nay vẫn đang tiếp tục được kiến tạo.

+ Nguồn nước: sông Mê Công và ĐBSCL tách thành 2 nhóm chính: sông Tiền, sông Hậu với tỏng lượng nước đạt 500 tỷ m3/ năm.Vùng c,ó hệ thống kênh rạch chằng chịt.

* Vấn đề quan trọng cần phải quan tâm hàng đầu là: Đừong lối chính sách của nhà nước trong việc hoạch định ra chủ trương, các giải pháp cụ thể, các chính sách tăng cường CSHT, tổ chức quản lí, ưu đãi về nguon vốn đầu tư. Sau đó là việc phát triển các biẹn pháp thủy lợi,đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật cho sx, bvệ tài nguyên và môi trường sinh thái, hình thành tập quán sx và tâp quán sinh hoạt phù hợp với các điều kiên tự nhiên của vùng.

giải thích: phải quan tâm đến những vấn đề đó bởi: DBSCL có:

+ khí hậu: mùa khô kéo dài 4-5 tháng.

+ đấi đai: tuy có thế mạnh về diện tích nhưng 60% đất bị nhiễm phèn , nhiễm mặn nên trong quá trình sử dụng phải đẩy mạnh các giải pháp về cải tạo dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao .

+ nguồn nước : mùa mưa lũ ngập nước trên diện rộng , vùng châu thổ tứ giác long xuyên , đồng tháp mười . Mùa khô : dòng chảy của sông cạn kiện dẫn đến thiếu nước trong hoạt động sản xuất sinh hoạt , kéo theo các hiện tượng xâm nhập mặn , hiện tượng bóc phèn trong đất .

C©u III.

1.

N¨m

lo¹i hµng

2000

2003

2005

2007

Tæng sè

100

100

100

100

Hµng xuÊt khÈu

24,9

20,9

25,9

25,2

Hµng nhËp khÈu

42,4

39,9

38,7

38,6

Hµng néi ®Þa

32,7

39,2

35,4

36,2

*BiÓu ®å miÒn

*NhËn xÐt :tæng khèi l­îng hµng hãa ®­îc vËn chuyÓn qua c¸c c¶ng biÓn t¨ng dÇn qua c¸c n¨m (n¨m 2007gÊp 2.3 n¨m 2000) do khèi l­îng mçi hµng hãa t¨ng dÇn hµng xuÊt khÈu mçi lo¹i n¨m 2007 t¨ng gÊp h¬n hai lÇn 2000

XÐt vÒ quy m« hµng xuÊt khÈu chiÕm tû träng kh«ng lín trong tæng c¸c lo¹i hµng hãa cã xu h­¬nggi¶m dÇn tõ n¨m 2000 ®Õn 2003 t¨ng 2003 ®Õn2005 ®Õn 2007nh­ng l¹i gi¶m nhÑ hµng nhËp khÈu cã xu h­¬ng gi¶m dÇn nh­ng vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt trong ba lo¹i mÆt hµng, hµng néi ®Þa chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín nh­ng tû träng biÕn ®æi kh«ng ®Òu t¨ng vµo n¨m 2003 vµ 2007 .gi¶m vµo n¨m 2005

*Giai thÝch: do mặt hàng XK của VN : khoáng sản, mặt hang công nghiệp, hàng dệt may da giày, 1 số sản phẩm từ CN thủy sản .Những mặt hàng này giá trị kinh tế thấp.

Trong khi những mặt hàng nhập khẩu: các loại máy móc kĩ thuật hiện đại, nguyên nhiên liệu, các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ: thuốc lá¸, rượu bia, mỹ phẩm, những mặt hàng này có giá trị kinh tế cao.

C©u IVa

, *Nhng thay đi trong t chc lãnh th nông nghip :

+ tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo 2 xu hướng chính :

- tăng cường chuyên môn hóa sản xuất , phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ yếu

- đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp , đa dạng hóa kinh tế nông thôn . Cũng chính quá trình này tăng cường thêm sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp .

+ Kinh tế trang trại có bước phát triển mới , thúc đẩy sản xuất nông lâm , thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa.

*ĐNB trở thành vùng chuyên canh cây Cn lớn nhát cả nước:

+ ĐNB có thế mạnh để phát triển cây CN:

+ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên :

- vùng có nhìều đất đỏ bazan , đất xám phù sa cổ , có khí hậu nhiệt đới cận xích đạo và điều kiện thủy lợi được cải thiện Vì vậy , đây là vùng có tiềm năng lớn để phát triển cây công nghiệp , cây ăn quả trên quy mô lớn .

- vùng ở rất gần các ngư trường lớn ( cà mau - kiên giang , ninh thuận - bình thuận - bà rịa - vũng tàu ) , ven biển có rừng ngập mặn thuận lợi cho phát triển ngành thủy hải sản

- tài nguyên rừng không lớn , nhưng ở đây các vườn quốc gia nổi tiếng còn bảo tồn nhiều loài thú quý hiếm ( vườn quốc gia cát tiên , bù gia mập , lò gò - sa mát ) khu dự trữ sinh quyển cần giờ

- tài nguyên khoáng sản , nổi bật nhất là dầu khí trên vùng thềm lục địa , sét và cao lanh trên đất liền .

Hệ thống sông đồng nai có tiềm năng thủy điện lớn

- khó khăn lớn nhất của vùng là mùa khô kéo dài thiếu nước trầm trọng

+ Điều kiện kinh tế xã hội

- là vùng có lao động đông , có trình độ tay nghề lại thu hút mạnh lao động từ các vùng khác

- là vùng có sự tích tụ lớn về nguồn vốn và kĩ thuật , thu hút mạnh nhất đầu tư nước ngoài ., Cơ sở hạ tầng rất phát triển , đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc

- tất cả các điều kiện trên tạo ra lợi thế để đông nam bộ phát triển kinh tế - xã hội mà vấn đề nổi lên là khai khác lãnh thổ theo chiều sâu , đó là ( nâng cao hiệu quả khai thác trên cơ sở đầu tư khoa học kĩ thuật , vốn để vừa tăng thu nhập quốc dân , vừa bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí tài nguyên ).

Câu IVb:

* So sánh:* giống nhau: có cơ cấu mùa vụ đa dạng,sx theo lối thâm canh theo hướng phát triên thủy lợi,đều phát triển cây lúa nước.

khác nhau: ĐBSH: chất lương lúa cao hơn

*Gii thích: do ĐBSH có nhiu ô trũng,đt phù sa sông Hng và sông thái bình,có 1 mùa đông lnh.còn ĐBSCL co các di phù sa ngt, các vùng đt phèn, đt mn.

( nhãm sinh viªn khoa X· Héi Häc tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ néi )Chia sẽ bài viết Đáp án đại học 2010 môn địa lý khối C - Đề môn địa 2010 cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-dai-hoc-2010-mon-dia-ly-khoi-c-de-mon-dia-2010/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top