Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý hệ GDTX 2011

Đáp án đề thi môn Vật Lý dành cho hệ bổ túc (GDTX) mã đề 571.

Made 816
1D-2A-3A-4B-5D-6A-7B-8D-9D-10A
11D-12B-13B-14D-15C-16A-17B-18C-19B-20A
21D-22D-23A-24C-25A-26C-27B-28B-29C-30C
31C-32D-33A-34C-35C-36B-37C-38D-39D-40B


Tải đáp án

Đề mã đề 571- Đây chỉ là đề thi các bạn download file bên trên để xem kết quả
                                             KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
                                                 Môn thi : Vật lí (Mã đề 571) – Giáo dục thường xuyên
                                                                                ------------
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10-19 J.
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos2t (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kỳ dao động là
  A. 30 cm.  B. 40 cm.  C. 20 cm.  D. 10 cm.
Câu 2: Có ba bức xạ đơn sắc : đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước song tăng dần là
  A. tím, lam, đỏ.  B. đỏ, tím, lam.  C. tím, đỏ, lam.  D. lam, tím, đỏ.
Câu 3: Một song âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là
  A. 10 dB.  B. 50 dB.  C. 20 dB.  D. 100 dB.
Câu 4: Một con lắc lo xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Co lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10t (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy 2 = 10. Cơ năng của con lắc này bằng
  A. 0,10 J.  B. 1,00 J.  C. 0,05 J.  D. 0,50 J.
Câu 5: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Tia hồng ngoại được sử dụng để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.
B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
D. Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 6: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ tính từ lúc ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đa bị phân rã. Chu kỳ bán rã của đồng vị này là
  A. 30 giờ.  B. 24 giờ.  C. 47 giờ.  D. 3 giờ.
Câu 7: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh vô tuyến điện đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?
  A. Anten thu.    B. Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần.
  C. Mạch biến điệu.    D. Mạch tách sóng.
Câu 8: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
  A. luôn truyền thẳng.  B. là sóng dọc.  C. có tính chất hạt.    D. có tính chất sóng.
Câu 9: Khi âm truyền từ không khí vào nước thì
  A. tần số của âm không thay đổi.  B. chu kỳ của âm thay đổi.
  C. bước sóng của âm không thay đổi.  D. tốc độ truyền âm không thay đổi.
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(4t +  ) (cm) (tính t bằng s). Thời gian ngắn nhất để chất điểm từ vị trí có li độ x1 = – 4cm đến vị trí có li độ x2 = + 4 cm là
  A. 0,75 s.  B. 0,25 s.  C. 1,00 s.  D. 0,05 s.
Câu 11: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục ?
  A. chất khí ở áp suất thấp.    B. chất lỏng.
  C. chất khí ở áp suất lớn.    D. chất rắn.
Câu 12: Đặt điện áp u = U0cos(100t –  ) (V) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = I0 cos(100t +  ) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
  A. 0,71.  B. 1,00.  C. 0,86.  D. 0,50.
Câu 13: Cho hai dao động điều hòa cùng phưong có phưong trình lần lựot là: x1 = A1cos( t +  ). Biên độ dao động này là
  A. A=    B.      C. A1 + A2    D. A = |A1 – A2|
Câu 14: Mạch dao động điện từ LC lí tưỏng đang hoạt động, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là
q = 2.10-9cos(2.107t + ) (C). Cừong độ dòng điện cực đại trong mạch là
  A. 10 mA    B. 1mA        C. 40 mA    D. 0,04 mA.
Câu 15: Cừong độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 6 . Cừong độ hiệu dụng của dòng điện này là
  A. 6,0 A    B. 8,5 A      C. 12,0 A    D. 3,0 A

Câu 16:  Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phưong trình  . Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ +6 cm theo chiều dưong. Giá trị của   là
  A. -     B.        C.      D.  
Câu 17:  Một con lặc đơn có chiều dài dây treo là  = 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trừong g = 10/s2.. Lấy  =10. Tần số dao động của con lắc là
  A. 0,25 Hz    B. 1,00 Hz      C. 0,50 Hz    D. 2,00 Hz
Câu 18: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trừong thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
  B. Sóng điện từ là sóng dọc.
  C. Sóng điện từ mang năng lựong.
  D. Sóng điện từ truyền được trong chân không
Câu 19: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, so với cừong độ dòng điện qua đoạn mạch thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
  A. trễ pha      B. sớm pha        C. sớm pha      D. trễ pha  
Câu 20:  Đặt điện áp xoay chiều u =  vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100 , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu cuộn cảm là uL =  . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng
  A. 200 W    B. 300 W      C. 400 W    D. 100 W

Câu 21 : Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai:
  A. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
  B. Tần số dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức
  C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động
  D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động
Câu 22 : Công thoát electron khỏi một kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số
f1 = 5.1014Hz ;f2 = 75.1013Hz; f3 = 1015 Hz;f4 = 12.1014 Hz vào bề mặt tấm kim loại đó. Những bức xạ gây ra hiện tượng quang điện có tần số là:
  A. f2, f3 và f4  B. f3 và f4  C. f1 và f2  D. f1, f2 và f4
Câu 23 : Đặt điện áp u =    vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
  A.    B.    
  C.    D.  
Câu 24 :Một sợi dây căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng ổn định. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 0,8m. Bước sóng trên dây là:
  A.2,4m  B.1,6m  C.0,4m  D.0,8m
Câu 25 : Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là:
  A. 60Hz  B.120Hz  C.100Hz  D.50Hz
Câu 26 : Tia X có cùng bản chất với :
  A. Tia    B. tia    C. tia    D. tia hồng ngoại
Câu 27 : Đặt một điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha   so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn cảm bằng
  A.    B.    C.    D.  
Câu 28 : Đặt một điện áp xoay chiều vào hia đầu một đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì
  A. cường độ hiệu dụng của dòng điện phụ thuộc vào tần số của điện áp.
  B. pha ban đầu của cường độ dòng điện luôn bằng không.
  C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch biến thiên cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch
  D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
Câu 29 : Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri   lần lượt là 1,0073u ; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri    là :
  A. 1,1178 MeV  B.4.4712 MeV  C. 3,3534 MeV  D. 2,2356 MeV
Câu 30 : Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 m. Mỗi prôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng:
  A.4,97.10-19J  B.2,49.10-19J  C.2,48.10-31J  D.4,97.10-31J
Câu 31 : Một sóng cơ truyền trong môi trường với bước sóng 3,6m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau   thì cách nhau
  A. 2,4m  B.1,8m  C.0,9m  D.0,6m
Câu 32:Trong một dao động cơ điều hòa, những đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi ?
  A.Gia tốc và li độ  B. Biên độ và li độ  C.  Biên độ và tần số  D. Gia tốc và tần số
Câu 33 : Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai đầu cuộn sơ cấp một máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 55 V. Biết cuộn thứ cấp có 500 vòng dây. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là :
  A. 250 vòng  B. 1000 vòng  C.2000 vòng  D. 125 vòng
Câu 34 : Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm I, và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là:
  A.    B.    C.    D.  
Câu 35 : Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây là sai?  
  A. Tia laze có tính kết hợp cao  B. Tia laze có tính định hướng cao
  C. Tia laze có độ đơn sắc cao  D.  Tia laze có cùng bản chất với tia  
Câu 36 : Theo tiêu đề Bo, khi nguyên tử hidrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM= -1,5eV sang trạng thái dừng có năng lượng EL = -3,40eV thì phát ra phôtôn có tần số xấp xỉ bằng :
  A. 4,560.1015Hz   B. 2,280.1015Hz  C. 0,228.1015Hz   D.0,456.1015Hz
Câu 37 : Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử   lần lượt là:
  A.67 và 30  B.30 và 67  C.37 và 30  D. 30 và 37
Câu 38 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 2mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m . Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau nhất là 0,3 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
  A.0,60m  B. 0,68m  C. 0,58m   D. 0,44m
Câu 39 : Gọi mp, mn và m lần lượt là khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân  . Hệ thức nào sau đây là đúng?
  A. Zmp + (A - Z)mn < m    B. Zmp + (A - Z)mn > m  
  C. Zmp + (A - Z)mn  = m     D. Zmp + Amn  = m
Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân  . Hạt nhân   là
  A.        B.          C.        D.  
Trần Quang Phú, Võ Lý Văn Long
(THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM)

Chia sẽ bài viết Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý hệ GDTX 2011 cho bạn bè


huong dan vao facebook

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-vat-ly-he-gdtx-2011/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

lenhuminh Homepage
18/06/2011 13:01
ko co gi quy hon doc lap tu do            vi tu do hay lam tat ca de dau tot nghiep
ok
nhu minh Email
09/06/2011 19:37
dung buon ma hay vui len .bioi vi con co nhieu con duong de minh di ma
hoaquynhanh_14492 Email Homepage
05/06/2011 09:50
lau yeu
yutyu Email Homepage
04/06/2011 16:30
thumbdownwa do
baohoang
03/06/2011 20:46
dap an gi dau ma co 2 cau vay .may cau sau co dap an dau
m,lknml;
03/06/2011 18:03
troi ko ai bot ma de 827 cua bo tuc len ak
Bấm Xem Tiếp 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top