Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic

Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic

File dưới đây sưu tầm gồm 63 dạng bài tập về VB các bạn có thể tải về tham code để nâng cao nội công của mình !kaka
Ví dụ demo calendar
Option Strict Off
Option Explicit On
Friend Class frmCalendar
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    'To run this application, please set the Regional Settings in
    'the computer to English (Australian).
  
  
    Private Sub frmCalendar_Load(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        hsBar.Value = Month(Today) 'this will 'hsBar_Change' sub procedure
        vsBar.Value = Year(Today) 'this will 'vsBar_Change' sub procedure
    End Sub
  
    'UPGRADE_NOTE: hsBar.Change was changed from an event to a procedure. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="4E2DC008-5EDA-4547-8317-C9316952674F"'
    'UPGRADE_WARNING: HScrollBar event hsBar.Change has a new behavior. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6BA9B8D2-2A32-4B6E-8D36-44949974A5B4"'
    Private Sub hsBar_Change(ByVal newScrollValue As Integer)
        Dim i, j As Short
        Dim sFirstDay As String
        Dim iTotalDays As Short
      
        ClearCalendar()
        sFirstDay = "01/" & VB6.Format(newScrollValue, "0#") & "/" & VB6.Format(vsBar.Value, "##00")
        lblYear.Text = CStr(vsBar.Value)
        lblMonth.Text = VB6.Format(CDate(sFirstDay), "mmmm")
        j = WeekDay(CDate(sFirstDay))
        iTotalDays = NumberOfDaysInMonth((newScrollValue), (vsBar.Value))
        For i = 1 To iTotalDays
            lblday(j - 1).Text = CStr(i)
            j = j + 1
        Next i
    End Sub
  
    'UPGRADE_NOTE: vsBar.Change was changed from an event to a procedure. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="4E2DC008-5EDA-4547-8317-C9316952674F"'
    'UPGRADE_WARNING: VScrollBar event vsBar.Change has a new behavior. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v90/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6BA9B8D2-2A32-4B6E-8D36-44949974A5B4"'
    Private Sub vsBar_Change(ByVal newScrollValue As Integer)
        hsBar_Change(0)
    End Sub
  
    Private Function NumberOfDaysInMonth(ByRef piMonth As Short, ByRef piYear As Short) As Short
        Select Case piMonth
            Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 : NumberOfDaysInMonth = 31
            Case 2 : NumberOfDaysInMonth = GetFebDays(piYear)
            Case Else : NumberOfDaysInMonth = 30
        End Select
    End Function
  
    Private Function GetFebDays(ByRef piYear As Short) As Short
        If (((piYear - 1900) Mod 4) = 0) Then
            GetFebDays = 29 'leap year
        Else
            GetFebDays = 28
        End If
    End Function
  
    Private Sub ClearCalendar()
        Dim i As Short
      
        For i = 0 To 41
            lblday(i).Text = ""
        Next i
    End Sub
    Private Sub hsBar_Scroll(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles hsBar.Scroll
        Select Case eventArgs.type
            Case System.Windows.Forms.ScrollEventType.EndScroll
                hsBar_Change(eventArgs.newValue)
        End Select
    End Sub
    Private Sub vsBar_Scroll(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles vsBar.Scroll
        Select Case eventArgs.type
            Case System.Windows.Forms.ScrollEventType.EndScroll
                vsBar_Change(eventArgs.newValue)
        End Select
    End Sub
End Class

Chia sẽ bài viết Tổng hợp 63 Bài tập cực hay về Visual basic cho bạn bè


_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhochay

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhochay.net/tong-hop-63-bai-tap-cuc-hay-ve-visual-basic/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2009 Powered By bo-blog,Theme Vietbb

Process time
Scroll to top